Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2013-03-26

Seminar on a theme: «The Foundation and the bases: Designing, construction, the control» in a St.-Petersburg

Seminar on a theme: «The Foundation and the bases: Designing, construction, the control» in a St.-Petersburg

2013-03-26

From March, 18 till March, 21st, 2013 in the city of St.-Petersburg has passed a seminar on a theme: «The Foundation and the bases: Designing, construction, the control», organized by the Russian Scientific technical information center «Progress» in which specialists – experts RSE "Gosexpertiza" have taken part.
The basic purposes of carrying out of the given seminar were improvement of professional skill of experts, an exchange of experience.
At a seminar following themes have been considered:

Санкт-Петербор қаласындағы «Негіз және іргетастар: Жобалау, құрылыс, бақылау» тақырыбына арналған семинар

Санкт-Петербор қаласындағы «Негіз және іргетастар: Жобалау, құрылыс, бақылау» тақырыбына арналған семинар

2013-03-26

2013 жылғы наурыздың 18-інен 21-і аралығында Санкт-Петербор қаласында Ресей ғылыми-техникалық ақпарат орталығымен (ҒТАО) ұйымдастырылған «Негіз және іргетастар: Жобалау, құрылыс, бақылау» тақырыбына арналған семинар өтті, оған «Мемсараптама» РМК-нің қызметкерлері қатысты.
Аталған семинарды өткізудің негізгі мақсаттары мамандардың біліктілігін арттыру және тәжібире алмасу болды.
Семинарда мынадай тақырыптар қаралды:

Наурыз

Наурыз

2013-03-26

On March 20, 2013 at Branch of the RSE “Gosexpertiza” in Almaty a festive event dedicated to «Nauryz».
Nauryz - the holiday of spring renewal, fertility and friendship, just a great opportunity to get acquainted with the culture and customs of the Kazakh people.

Наурыз

Наурыз

2013-03-26

On March 20, 2013 at Branch of the RSE “Gosexpertiza” in Almaty a festive event dedicated to «Nauryz».
Nauryz - the holiday of spring renewal, fertility and friendship, just a great opportunity to get acquainted with the culture and customs of the Kazakh people.

Наурыз

Наурыз

2013-03-26

2013 жылғы 20 наурызда «Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалында Наурыз мейрамына арналған іс-шара өткізілді.
Наурыз – көктемгі жаңару, жеміс салу және достық мерекесі, сонымен бірге бұл қазақ халқының мәдениетімен және салт-дәстүрімен танысудың тамаша мүмкіндігі.

Наурыз

Наурыз

2013-03-26

20 марта 2013 года в филиале РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы проведено праздничное мероприятие, посвященное «Наурыз Мейрамы».
Наурыз - праздник весеннего обновления, плодородия и дружбы, так же это отличная возможность ознакомиться с культурой и обычаями казахского народа.

Семинар на тему: «Основание и фундаменты: проектирование, строительство, контроль» в г. Санкт-Петербург

Семинар на тему: «Основание и фундаменты: проектирование, строительство, контроль» в г. Санкт-Петербург

2013-03-26

С 18 по 21 марта 2013 года в городе Санкт-Петербург прошел семинар на тему: «Основание и фундаменты: Проектирование, строительство, контроль», организованный Российским центром научно-технической информации (ЦНТИ) «Прогресс», в котором приняли участие специалисты-эксперты РГП «Госэкспертиза».
Основными целями проведения данного семинара являлись повышение квалификации специалистов, обмен опытом.
На семинаре были рассмотрены следующие темы: